Поверителност

Политика за лични данни на „ЮПИ-ТИ“ ООД

Нашият уеб-сайт: https://hotelbansko.net.

Какви лични данни събираме?

Резервации, настаняване и изготвяне на оферти

С настоящото  „ЮПИ-ТИ“ ООД – Хотел „Банско“ механа предоставя информация за личните данни, които могат да бъдат обработени във връзка с предоставяне на туристическа услуга от Хотел „Банско“. Личните данни, които се обработват във връзка с предоставяната туристическа услуга от  Хотел „Банско“, са следните:
  • Име: име, презиме и фамилия
  • ЕГН
  • Дата на раждане
  • Националност
  • Паспортни данни
  • Контакти: електронна поща и телефон
  • Видеозаписи от камери

На какво основание обработваме Вашите лични данни?

За целите на настаняването и съгласно чл.116(1) от Закона за Туризма сме задължени да водим регистър със следната информация – дата, имена, ЕГН, дата на раждане, гражданство, номер на валиден документ за самоличност, държава издала документа за самоличност, етаж, стая, пристигнал на дата, отпътувал на дата, брой нощувки, ползване на туристически пакет.

За какви цели ще използваме Вашите данни?

Събираме и обработваме лични данни само и единствено във връза със законови изисквания Изготвяме регистър съгласно чл.116(1) от Закона за Туризма Изготвяме фактури, като попълваме необходимите реквизити съгласно Закона за счетоводството Видеонаблюдението използваме за гарантиране сигурността и спокойствието на гостите и персонала

С кого можем да споделяме и за какъв срок съхраняваме личните данни?

Събраните лични данни се предоставят на държавни органи , надлежно легитимирали се със съответни документи – писмени разпореждания, в които се посочва основанието, имената на лицата, на които е необходимо да се осигури достъп до личните данни Личните данни се унищожават след законово установения срок за съхранени.