Политика за лични данни

Политика за лични данни на „ЮПИ-ТИ“ ООД

Нашият уеб-сайт: https://hotelbansko.net.

С настоящият документ ръководството на ЮПИ-ТИ ООД, осигурява съответствие със законодателството на ЕС и държавите-членки по отношение на обработването на личните данни и защитата на „правата и свободите“ на лицата, чиито лични данни
ЮПИ-ТИ ООД събира и обработва съгласно Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).

 1. В съответствие с Общия регламент към тази политика са описани и други релевантни документи, както и свързани процеси и процедури.
 2. Регламент (ЕС) 2016/679 и тази политика се отнасят до всички функции по обработването на лични данни, включително тези, които се извършват относно лични данни на клиенти, служители, доставчици и партньори и всякакви други лични данни, които организацията обработва от различни източници.
 3. Тази политика се прилага за всички клиенти, външни доставчици, и трети заинтересовани страни, както и от и за служители на дружеството. Всяко нарушение на Общия регламент ще бъде разглеждано като нарушение на трудовата дисциплина, а в случай че има предположение за извършено престъпление, въпросът ще се предостави за разглеждане в най-къс възможен срок на съответните държавни органи.

Какви лични данни събираме?

Резервации, настаняване и изготвяне на оферти


С настоящото  „ЮПИ-ТИ“ ООД – Хотел „Банско“ механа предоставя информация за личните данни, които могат да бъдат обработени във връзка с предоставяне на туристическа услуга от Хотел „Банско“.

Личните данни, които се обработват във връзка с предоставяната туристическа услуга от  Хотел „Банско“, са следните:

 • Име: име, презиме и фамилия
 • ЕГН
 • Дата на раждане
 • Националност
 • Паспортни данни
 • Пол
 • Контакти: електронна поща и телефон
 • Видеозаписи от камери

На какво основание обработваме Вашите лични данни?


За целите на настаняването и съгласно чл.116(1) от Закона за Туризма сме задължени да водим регистър със следната информация – дата, имена, ЕГН, дата на раждане, гражданство, номер на валиден документ за самоличност, държава издала документа за самоличност, етаж, стая, пристигнал на дата, отпътувал на дата, брой нощувки, ползване на туристически пакет.

За какви цели ще използваме Вашите данни?

Събираме и обработваме лични данни само и единствено във връза със законови изисквания

Изготвяме регистър съгласно чл.116(1) от Закона за Туризма

Изготвяме фактури, като попълваме необходимите реквизити съгласно Закона за счетоводството

Видеонаблюдението използваме за гарантиране сигурността и спокойствието на гостите и персонала

С кого можем да споделяме и за какъв срок съхраняваме личните данни?

Събраните лични данни се предоставят на държавни органи , надлежно легитимирали се със съответни документи – писмени разпореждания, в които се посочва основанието, имената на лицата, на които е необходимо да се осигури достъп до личните данни

Личните данни се унищожават след законово установения срок за съхранени.

Какви са Вашите права?


При поискване имате право да получите информация относно събраните за Вас лични данни. Имате право по всяко време да откажете Вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани, а също така да поискате да бъдат коригирани, изтрити („право да бъдеш забравен”), ограничени или блокирани.
За целта изпратете имейл на нашия Отговорник за защита на личните данни на: info@hotelbansko.net

Във връзка с предоставеното право на изтриване „ЮПИ-ТИ” ООД Ви уведомява, че след получаване на изявление от Вас и в случай, че не съществува законово основание, което задължава „ЮПИ-ТИ” ООД да продължи да съхранява и/или обработва Вашите лични данни, ще извършим действия по заличаването им в най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни, считано от датата на получаване на изявление в посочения смисъл.